คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๑๓๙/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
————————————————————————————-
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้ พระมหาพิสุทธิ์ ฉายา สิทฺธิเมธี นามสกุล ภารัง อายุ ๓๕​ พรรษา ๑๔ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ. (สังคมวิทยา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๕๑๒๐๐๑ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖