บุคลากรคณะสังคมฯ เสวนาทางวิชาการร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา และวารสารช่อปาริชาติ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ ๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทีมงานวารสารในเครือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และในนามคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร และ พระปลัดระพิน..พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรทีมงานวารสาร ร่วมแลกเปลี่ยนเสวนาทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวารสารช่อปาริชาติ TCI กลุ่ม ๑ นำโดย ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ บรรณาธิการวารสาร และ ผศ.ดร.พรชัย นาคสีทอง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในการนี้ อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้บรรยายสรุปพร้อมนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาภาคใต้ ณ บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามเงื่อนไขการลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

.