คณะสังคมศาสตร์ “บริการวิชาการสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนอุดมพัฒนา อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และพระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนอุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ภายในโครงการ ภาคเช้า มีพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ โดย นางปิณฑิรา สุขสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนา จากนั้น คณาจารย์ นิสิต คณะครู และนักเรียน ปลูกต้นส้มโอจำนวน ๒ ต้น เป็นปฐมฤกษ์ ช่วยกันทำแปลกผักและเพาะเมล็ดพันธ์ุผักไฮโดรโปนิกส์ น้ำนิ่ง ไร้ดิน และมีกิจกรรมนันทนาการดนตรี เพื่อการพัฒนาสติและปัญญา โดย ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์

ภาคบ่าย มีกิจกรรมธรรมบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ในสังคมยุคดิจิทัล และกิจกรรมเสียงเพลงบรรเลงธรรม ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

       

 

 

ข่าว : พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี / เรวดี จรรยา

 

.