ประชุมสัมมนาระบบปฏิบัติศาสนกิจ พธ.บ.สาขาวิชา กจพ. ปี ๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมสัมมนาระบบปฏิบัติศาสนกิจ พธ.บ.สาขาวิชา กจพ. ปี ๓ โดยท่านได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฎิบัติศาสนกิจ และการรายงานการปฎิบัติศาสนกิจในยุคโควิด โดยรายงานด้วยระบบออนไลน์ และการศึกษาต่อได้ทันในระหว่างปฎิบัติศาสนกิจ

———————–

ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มจร