คณะสังคมฯ พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันพุธที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป การบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา