คณะสังคมฯ ติวเข้ม เทคนิคการสอบวัดผลรายวิชาข้อสอบกลาง

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม “เทคนิคการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง”​ โดยมี​ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการติวข้อสอบกลาง ภายในกิจกรรม มีการแนะนำเทคนิคการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง ประกอบด้วย วิชามนุษย์กับสังคม โดย ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสามเณรก้องเกียรติ แซ่ลิ้ม นิสิตคณะสังคมศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์จ่ามยุ้น ลุงเฮือง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ วิชาพระไตรปิฎกศึกษา โดย พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา โดย ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด รก.หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา โดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และวิชาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย พระสมุห์ศุวัชรญาณ ภัทรเมธี นิสิตคณะสังคมศาสตร์  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และ พระครูสังฆรักษ์วิชัย วิชโย นิสิตคณะสังคมศาสตร์ จากนั้น มีพิธีปิดกิจกรรมโดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มี ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เข้าร่วม​กิจกรรม​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​ ผ่านระบบ​ห้องประชุม​ออนไลน์

 

ข่าว : เรวดี จรรยา