ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๒ และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนา มจร ระยะที่ ๑๓

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ส่วนกลาง ภาคกลาง และภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม และ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ/ข่าว : นเรศ ฤทธิเดช