พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มจร กับคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว

วันจันทร์ที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Assoc. Prof. Dr.Thongphanh Chanthavone Dean of Faculty of Economics and Tourism Souphanouvong University and Dr.Chahue Yangsansay Associate Dean for Administration and Mr.Champa Lattanasouvannaphonh เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : พระมหา​ปฏิภาณ​ สุ​ปฏิภาณ​เมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.