คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอความเห็นชอบเปิดวารสารสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การขอความเห็นชอบเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์จิตเวช การขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานของบุคลากร ประเภทวิชาการ และการขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.