คณาจารย์​ มจร​ นำเสนอผลงานวิจัย​ แก้ไขปัญ​หาฝุ่น​ละออง PM​ 2.5

เมื่อวันที่​ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​ เป็นผู้แทน​ พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง​ การจัดการศพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ณ สัปปายะสภาสถาน เกียกกาย กทม