บุคลากรคณะสังคมฯ รับโล่ในฐานะภาคีเครือข่ายและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ในนามคณะสังคมศาสตร์ โดย พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ร่วมงานและรับโล่ในฐานะภาคีร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (The 3th International and National Conference on Next Normal Readjustment for Future Sustainable Development) ณ หอประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร โดยมี keynote speakers คือ ๑. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ๒. Associate Professor Dr.Glenda Helen Campbell-Evans จาก Edith Cowan University ๓. Dr.Tep Kolap จาก Phnom Penh International University และ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


ในการนี้ ในฐานะภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานของคณะสังคมศาสตร์ บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Potential Development of Slow Tourism Suitable for the Elderly in the Central Chao Phraya Basin Area Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri Provinces ในรูปโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International and National Conference on Next Normal Readjustment for Future Sustainable Development) ในครั้งนี้ด้วย

 

.