รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ มจร​ บรรยายพิเศษในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วันที่​ ๑๑​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓​ เวลา​ ๐๙.๐๐​-๑๒.๐๐​ น.​ รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ มจร​ บรรยายเรื่อง​ “แนวโน้มหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ยุค​ ๔.๐” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.​นครศรีธรรมราช