ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม ”มัชฌิมนิเทศ เทอม ๒”

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”มัชฌิมนิเทศ เทอม ๒” โดยมี พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว นิสิตได้รับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์เรื่องการเตรียมความพร้อม และปัญหาในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ผ่านมา และเข้าพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องเธียเตอร์ B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์
ข่าว : เรวดี จรรยา