ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๗
🎓 ระดับประกาศ​นียบัตร
1️⃣ หลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์​ (ป.บส.)
2️⃣ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)
🎓 ระดับปริญญาตรี
1️⃣ รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
2️⃣ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
3️⃣ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ))
.
.
🖥️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
🖥️ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
🖥️สารสนเทศเพิ่มเติม : https://soc.mcu.ac.th/
.
💡สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
📌 ๐๘๖ ๘๗๓ ๕๘๐๗, ๐๘๗ ๙๑๑ ๘๙๑๔