บุคลากรคณะสังคมฯ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มจร

วันที่​ ๖ – ๗ มีนาคม​ ๒๕​๖​๗​ เวลา​ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.​ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ รวมจำนวน ๑๑ รูป/คน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในการนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และ ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น ๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

ข่าว : เรวดี จรรยา