บุคลากรและนิสิตคณะสังคมฯ เข้าร่วมและนำเสนอโครงการย่อยฯ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมและนำเสนอโครงการย่อยฯ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารออมสิน ในการนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานคณะทำงาน มอบหมายให้ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รองประธานคณะทำงาน เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้บริหารจากธนาคารออมสิน ภายในโครงการ ได้รับเกียรติจากคุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Startup และคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน กล่าวถึงโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๗ และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป จากนั้น ตัวแทนนิสิตแต่ละโครงการย่อย ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแกง คลอง ๔ กลุ่มเยาวชนโขนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานการแสดงโขนเยาวชน โดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ไทรน้อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังเทียมและผลิตภัณฑ์จากหนังเทียมบ้านลำไทร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบะหมี่หยกชวา นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการย่อยและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนธนาคารออมสินและคณะกรรมการ ณ ห้อง B๑๑๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา