คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๓๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้​ พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. อายุ ๓๖ พรรษา ๑๗ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ.๓, ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม.​ (สันติศึกษา), ค.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐​ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
สั่ง ณ​ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗