คณาจารย์ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร​ รับรางวัล​ พชรสุวรรณ สาขา​ผู้ทำคุณ​ประโยชน์​ด้านวัฒนธรรม​ชุมชนสังคมและประเทศชาติ

คณะสังคมศาสตร์​ ขอ​แสดง​ความยินดี​กับ​ ผศ.ดร.อภิญญา​ ฉัตร​ช่อฟ้า​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​รัฐศาสตร​มหาบัณฑิต​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เนื่องในโอกาส​ได้รับรางวัล​ พชรสุวรรณ​ สาขา​ ผู้ทำคุณ​ประโยชน์​ด้านวัฒนธรรม​ชุมชนสังคมและประเทศชาติ​ ในงานประกาศ​​เกียรติ​คุณ​ “บุคคล​ผู้​อนุรักษ์​และสืบสาน​ ศิลปะ​ และวัฒนธร​รม​ไทย” เนื่องในโอกาส​ “วันอนุรักษ์​มรดก​ไทย” ประจำปี​ ๒๕​๖​๕​ ซึ่งจะจัดขึ้น​ใน​วันที่​ ๓ เมษายน​ ๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
รางวัล “พชรสุวรรณ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงอุทิศตนบำเพ็ญเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ในการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นแนวทางให้บุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน มีวิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป
.