คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม GREEN FACULTY “คณะสีเขียว มจร : สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติเนื่องในวันวิสาขบูชา”

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม Green Faculty “คณะสีเขียว มจร : สังคมศาสตร์ปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติเนื่องในวันวิสาขบูชา” ภายในกิจกรรม มีการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระเมธีวัชรประชาทร, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนป่าริมสระน้ำด้านหน้าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา