ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เปิดเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
——————————————————————
การลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ในวันทำการปกติ