คณะสังคมฯ ประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวดที่ ๕ บุคลากร

วันอังคารที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ หมวดที่ ๕ บุคลากร ในการนี้ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตามอบนโยบายและให้กำลังใจคณะทำงาน ทั้งนี้มี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระครูชินวีรบัณฑิต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา