หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
———————————————————–

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำนิสิตปริญญาโท และปริญญาตรี ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา บ้านบางตาแผ่น ตำบลคลองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วย พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่ศึกษา และช่วยกันระดมความคิด เพื่อพัฒนาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 

ภาพ : พระมหาวันเฉลิม สุวทิตฺตเมธ
ข่าว : พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี