บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มจร ร่วมโครงการกำกับและติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการจัดการศึกษา โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์ “การชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

ภาคเช้ามีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในสังกัดคณะสังคมศาสตร์” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร และชี้แจงนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ภาคบ่าย มีการบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดย พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการออกตรวจงานนอกพื้นที่ของผู้บริหารส่วนกลาง มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง เข้าร่วมโครงการจำนวน ๙๒ รูป/คน และจากส่วนภูมิภาคจำนวน ๗๐ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๒ รูป/คน

การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดการประชุม ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา