มจร แต่งตั้ง “ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์”

…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ อายุ ๔๑ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ), ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม), รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒