มจร​ แต่งตั้ง​ “เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ สาขาวิชารัฐศาสตร์” 

มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ แต่งตั้ง​ให้
  • ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผอ.กองกิจการพิเศษ อายุ ๔๗ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), M.A.(Political Science), Ph.D.(Political Science) ได้รับตำแหน่ง​เป็น​ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อายุ ๓๗ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(สังคมศึกษา), พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับตำแหน่ง​เป็น เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง อายุ ๓๘ ปี วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับตำแหน่งเป็น เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานานชาติ)
  • อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อายุ ๓๔ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ได้รับตำแหน่งเป็น เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ