ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์, หัวหน้าภาควิชา, รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร. ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล, รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร, รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี และ รศ.สมนึก แตงเจริญ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา