การนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒ ของคณาจารย์ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มจร

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดประชุมนำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒ ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี 2562” ร่วมนำเสนอโดยคณาจารย์และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร เป็นประธาน และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการ

ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว หน่วยสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสินภาค 14 นำโดยคุณธานี เดชฤดี ร่วมกับคุณวรรณี ช่างปั้น ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาวังน้อย ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำระบบบัญชี รายรับ – รายจ่ายให้กับนิสิตและคณาจารย์ที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีผู้ร่วมนำเสนอโครงการย่อยทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ณ ห้อง B๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ / FB ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ข่าว : เรวดี จรรยา