คณะสังคมฯ พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์”

วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

ภายในโครงการยังมีการเสวนา เรื่อง “การจัดทำหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์เพื่อยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ รศ.ดร.ธัชชนันธ์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา