คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคกลาง

คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคกลาง
———————————————————————————-

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (โซนภาคกลาง) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้อง B๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานและชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งการสานเสวนา “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (ส่วนกลาง) อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

 

ภาพ : ดร.สุริยา รักษาเมือง
ข่าว : เรวดี จรรยา