การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม​ (Proceedings​)​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชารัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์​ มจร

วัน​จันทร์​ที่ ๘​ เมษายน​ ๒๕๖๒​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings​)​ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ โดยมี​ รศ.ดร.สุรพล​ สุยะพรหม​ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

การประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะให้กว้างขวาง ซึ่งเป็นผลงานของนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ จำนวน ๔๙ รูป และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๒๗ รูป/คน มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม​ จำนวน ๕ หน่วยงานประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)​ รวมผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๓ รูป/คน

ภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดย​ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ มจร​ และกล่าวสัมปสาทนียกถา​ โดย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มจร, พระมหาสมบูรณ์​ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย​ มจร​ และ​พระศรีวินยาภรณ์, ดร.​ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย​ มมร

ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานและวิพากษ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายทั้ง ๕ การนำเสนอแบ่งออกเป็น ๒ แบบ​ คือ​ การนำเสนอโดยโปสเตอร์และการนำเสนอบนเวที ณ​ ห้อง​ B508-B509 ชั้น​ ๕​ อาคารเรียน​รวม​ โซน​บี​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

 

 

 

??ขอขอบคุณ​ภาพ​และ​ข่าวจาก​ ดร.สุริยา​ รักษาเมือง​ และพระสมนึก