ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ / ข่าว : เรวดี จรรยา