พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต และเพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อม ทำความเข้าใจขั้นตอนในพิธีการและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

โดยมี พระราชวรมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาท แนะแนวปฏิบัติในการซ้อม ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา