ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การประชุมดังกล่าว มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี อาทิ ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ/ข่าว : เรวดี จรรยา