ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร พิธีประสาทปริญญา มจร

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา