หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ประธานกรรมการ, ผศ.โกญจนาท เจริญสุข และ ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ พร้อมกันนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ระดับคะแนน ๓.๒๑

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา