คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มอบหมายให้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และพระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา