หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ได้ระดับ ”ดี” ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร ประธานกรรมการ, อาจารย์ ณฐมน หมวกฉิม กรรมการ และ อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมิน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ รูป/คน ณ ห้อง B107 – B109 ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พบว่า ได้คะแนนประเมิน ๓.๕๕ คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา