หลักสูตร ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์ ได้ระดับ ”ดี” ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง B107 – B109 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธาน กรรมการ, ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการ, อาจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประกอบด้วย รศ.ดร. อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ กรรมการ, ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล กรรมการ, อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ประธานกรรมการ, ผศ.โกญจนาท เจริญสุข กรรมการ, รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมิน ดังนี้ ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๔๔ คะแนน อยู่ในระดับดี
๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้คะแนนประเมิน ๓.๒๗ คะแนน อยู่ในระดับดี
๓) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๓๙ คะแนน อยู่ในระดับดี
๔) หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๓๙ คะแนน อยู่ในระดับดี

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา