สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณารับรองหลักสูตร น.บ.

วัน​พฤหัสบดี​ที่​ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ อาจารย์​พิทวัฒน์​ มโน​รัตน์​ รักษาการ​หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ และ​ ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณ​เลิศ​ อัจฉริยปัญญา​กุล​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ ร่วมรับฟังการพิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) โดยคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น