กิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน กิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องเธียเตอร์ B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับทราบ เพื่อให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู และเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาคเช้า มีการบรรยายและให้ข้อคิด เรื่อง “เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นมีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ภาคบ่าย มีการเสวนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน