ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้

โครงการดังกล่าวได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ เป็นประธาน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวรายงาน

 

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเช้า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวเปิดโครงการ/แนะนำบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรฯ พร้อมให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคบ่าย มีกิจกรรมคณาจารย์กิจสัมพันธ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ ภาคค่ำ มีกิจกรรมนิสิตกิจสัมพันธ์ โดย รป.ม. รุ่นที่ ๑๐ – พบ ปร.ม. รุ่นที่ ๑๑

ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเช้า มีกิจกรรมคณาจารย์นิสิตกิจสัมพันธ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐-๑๑ ภาคบ่าย มีกิจกรรมคณาจารย์นิสิตกิจสัมพันธ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ และพิธีทำบุญทอดผ้าป่า จากนั้น พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมตตากล่าวปิดโครงการ