คณะสังคมฯ จัดอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาภายใต้วัฒนธรรมดิจิทัล”

วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาภายใต้วัฒนธรรมดิจิทัล” โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายปิยะ ปะตังทา ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ดำเนินรายการเสวนาโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
ข่าว : เรวดี จรรยา