ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ๒ ปริญญา

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ๒ ปริญญา  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ๒ ปริญญา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธปัญญา ชั้น ๒ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

 

 

ภาพ : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ข่าว : เรวดี จรรยา