คณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้ว วันนี้ – ๑๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – ๑๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๔
• ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๔ ภาควิชา ๗ หลักสูตร
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
๔. ภาควิชานิติศาสตร์ มี ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สมัครเรียน / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔
**หรือสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒