ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) MCU Congress 3

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) เรื่อง “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

http://conference.mcu.ac.th/?page_id=126