ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบทำความดี”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบทำความดี” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ