ประชุมคณาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ มจร

วันที่​ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.​ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานประชุมคณาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์​ฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้​ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้มอบนโนบายและแนวทางในการบริหารงานของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรของภาควิชาได้มีการพัฒนาที่ทันสมัยและตอบสนองต่อผู้สนใจในการศึกษา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์เข้าสู่กรอบ TQF (Thai Qualification Register) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ได้กล่าวมอบนโยบายในงานปฏิบัติงานของคณาจารย์ ในภาควิชารัฐศาสตร์ โดยให้คณาจารย์ปฏิบัติงานด้วยการนำคติ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑. คิดนอกกรอบ ๒. มีความรอบรู้ ๓. เสียสละเวลา ๔. รักษาเกียรติภูมิ และให้นำหลักกลยุทธ์ ๔ ON. คือ ๑. On Print ๒. On Ground ๓. On Line ๔. On Aire เพื่อนำมาใช้ในจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป

 

 

ภาพ​/ข่าว​: นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช