หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับถวายเงินจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกหลักสูตร ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ตั้งศูนย์บริจาคที่ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย โดยรายได้ที่รับบริจาคและสิ่งของทั้งหมดจะถวายให้พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป

——-
https://www.onbnews.today/post/7096
“อธิการบดี มจร” รับถวายเงิน คณะผู้บริหารมหาลัย จนท.-นักศึกษา นำไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วม ภาคอีสาน


ในนามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์​ แจ้งประกาศอนุโมทนา และขอขอบพระคุณด้วยความเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทุกท่าน กับกิจกรรมน้ำใจเพื่อส่งต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป