มจร – เทศบาลนครแม่สอด MOU ทางวิชาการ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพรชน้ำหนึ่ง ชั้น ๖ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในการนี้มีการจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ดังนี้ ๑) เรื่อง ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ นายศราวุธ ตุ่นคำแดง ๒) เรื่อง ”การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล” บรรยายโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ๓) เรื่อง ”แนวทางในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” บรรยายโดย นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ทั้งนี้ การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการจัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

 

ภาพ: ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มจร.
ข่าว: ดร.สุริยา รักษาเมือง