สังคมวิทยาฯ พัฒนาข้ามประเทศ (ช่วยเหลือ-เกื้อกูล สานสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน ไทย-มอญ)

เมื่อวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว เดินทางไปช่วยเหลือ เยียวยา มอบสิ่งอุปโภคบริโภคและเงิน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตรัฐมอญ ประเทศเมียนมา นำโดย ดร.พระมหาทวี วิสารโท รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง พร้อมคณะ โดยการประสานงานของ Ven.Ashin Poke Pha, และ รศ.ดร.พระหนุ่มแลง ธัมมิสสระ

กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. การมอบสิ่งอุปโภคบริโภคและเงิน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในหมู่บ้านเมาะละมาย ๒. การถวายทุนการศึกษา และถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม วัดศิริมงคลปริยัติ จำนวน ๑๒๗ รูป ในเมืองตันบูซายัด ๓. การมอบสิ่งอุปโภคบริโภคและเงิน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเมืองตันบูซายัด ๔. การมอบโต๊ะ-เก้าอี้ แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในเมืองมะละแหม่ง ๕. การมอบสิ่งอุปโภคบริโภคและเงิน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเมืองเย่ โดยได้เข้าพบและปรึกษากับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับท่าน Dr. Aung Naing Oo รองประธานสภารัฐมอญ ที่หน่อยงานราชการ แห่งเมืองมะละแหม่ง และท่านเป็นผู้นำทีมงานที่มาจากเมืองไทยลงพื้นที่ด้วยตนเองฯ

 

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง / FB : Maung Dung Mingalaba